Vedtægter

Revideret 16.03  2016

 

 

NordAls Flyveklub    

 

 

§ 1        Klubbens navn er NordAls Flyveklub. Klubbens  

                        hjemsted er Pøl Flyveplads, DK-6430 Nordborg.

 

 

§ 2      Klubbens formål er at fremme enhver form for privatflyvning.

 

 

§ 3      Klubben kan søge samarbejde med andre organisationer inden for flyvning. Eventuelle repræsentanter hertil vælges af generalforsamlingen eller bestyrelsen.

 

 

§ 4    Klubbens medlemmer:

Som aktivt-, passivt-, modelflyver- eller gæste-medlem kan enhver  flyveinteresseret optages.

Certifikatindehavere skal være aktive medlemmer. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere.

 

 

§ 5      Klubbens aktive medlemmer (med aktivt PPL-certifikat) skal være medlem af DANSK MOTORFLYVER UNION (DMU), der igen er en del af KONGELIG DANSK AEROKLUB (KDA), således at visse af TRAFIKSTYRELSENS opgaver kan overtages. Månedsbladet FLYV kan fravælges, så medlemskontingentet reduceres.                                                            

 

 

§ 6      Stemmeret kan kun medlemmer som inden generalforsamlingen, har betalt kontingent for indeværende år og i øvrigt ikke står i restance til flyveklubben.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller gennem behørig fuldmagt.  

                                                                                                           

 

§ 7    Medlemsskab af klubben ophører:

a)             Ved udmeldelse, som skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel.

I særtilfælde dog efter bestyrelsens afgørelse.

b)             Ved kontingentrestance eller pådraget gæld til klubben ud over 6 måneder, trods skriftligt påkrav.     

c)             Ved eksklusion. Denne kan finde sted, når et medlem i eller udenfor klubben skønnes at have gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens anseelse. Bestemmelse om eksklusion træffes af bestyrelsen, dog kræves mindst 3 bestyrelsesmedlemmers tiltrædelse.

Spørgsmålet om en således vedtaget eksklusions berettigelse kan af pågældende medlem forlanges forelagt den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor eksklusionen kan ophæves ved simpelt stemmeflertal.

d)             Ved ophør af medlemskab bortfalder enhver medejendomsret til klubbens formue eller krav på  forudbetalt kontingent.

 

 

           

 

§ 8      Størrelsen af indskud og kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales forud, første gang ved indmeldelse.

 

 

§ 9      Klubben ledes af en bestyrelse, som varetager klubbens interesser, herunder forvalter dens midler.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges ved afstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for et tidsrum af 2 år, hvorefter medlemmerne afgår efter tur, henholdsvis

2 og 3, første gang ved lodtrækning. Desuden vælges 2 suppleanter, hver for ét år ad gangen.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer

og 2 medlemmer.

Et af bestyrelsesmedlemmerne fungerer som sekretær.

Bestyrelsen udnævner et medlem, der har opsyn med pladsen.

                                                                                                                        

 

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden

er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet.

 

Bestyrelsesmøde afholdes én gang hvert kvartal, men i øvrigt så ofte det af formanden skønnes nødvendigt.

 

Over bestyrelsesmøderne føres der protokol.

                     

Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

 

 

§ 10    Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal være fremlagt til gennemsyn for klubbens medlemmer på

den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 11    Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskaber vælges på den ordinære generalforsamling to (2) regnskabskyndige revisorer, hvoraf mindst den ene skal vælges blandt klubbens medlemmer.

 

 

§ 12  Klubbens formue, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal være anbragt i et pengeinstitut – altid på klubbens navn.

 

 

§ 13    Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på

Pøl Flyveplads i marts måned efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes på Pøl Flyveplads. Indkaldelse sker, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af klubbens personlige

medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Indkaldelse til en af medlemmerne lovligt begæret ekstraordinær

generalforsamling skal ske senest 3 uger efter modtagelse. Der indkaldes på samme måde som til den ordinære generalforsamling, men kun med 8 dages varsel.

 

 

§ 14    Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af klubben, og som vælges ved simpelt stemmeflertal af generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst ét medlem forlanger det.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af formanden for bestyrelsen og dirigenten og derefter har fuld beviskraft.

 

 

§ 15    På  den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

1. Aflæggelse af årsberetning

2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

3. Fastsættelse af kontingenter og indskud

4. Behandling af indkomne forslag

5 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

6. Valg af revisorer og suppleant

7. Eventuelt

 

 

§ 16    Forslag, der tilsigter at tilvejebringe en generalforsamlingsbeslutning, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 17    a) På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal, dog jævnfør § 16 og §17b.

 

b) Til vedtagelse af beslutninger, som går ud på ændring af klubbens love, kræves - foruden at halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen - at beslutningen vedtages med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle det

tilstrækkelige antal ikke være mødt, men forslaget dog bliver vedtaget med den nævnte majoritet, skal bestyrelsen

indkalde en ny generalforsamling. På denne skal den pågældende beslutning kunne vedtages ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er mødt på den pågældende generalforsamling.

 

 

§ 18    Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen

af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være mødt. Til vedtagelse af forslaget kræves 3/4 af de afgivne stemmer. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, men bliver  

forslaget dog vedtaget med

 

den nævnte majoritet, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor

 

bestemmelsen da kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af de mødte.

 

På samme måde vedtages bestemmelse om anvendelse af klubbens formue, når klubbens opløsning er vedtaget.

Denne paragraf kan kun forandres på den samme angivne måde, om ovenfor beskrevet.

 

Ved klubbens opløsning fordeles formue i forholdet 2 til 1 for aktive og passive medlemmer.

 

For at opnå ret til klubbens formue kræves uafbrudt medlemskab inden for de sidste 3 år før opløsningen.